^

 • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
  Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
 • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
  Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
 • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
  Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

Liturgia Słowa

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z CMENTARZA PARAFIALNEGO
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Trzemeśni

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Kościół zawsze uważał zarówno cmentarze, jak i poszczególne groby, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Ciała wiernych, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. Celem zapewnienia im należnej czci oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich.

Niniejszy regulamin odpowiada aktualnym przepisom prawa państwowego i kościelnego obowiązującego w Polsce, dlatego wszyscy korzystający z tego cmentarza zobowiązani są do jego stosowania

 

& 1. Definicje pojęć

 1. Zarządca cmentarza – cmentarz jest własnością Parafii, dlatego każdorazowy proboszcz na mocy prawa kanonicznego jest zarządcą cmentarza
 2. Administrator cmentarza – osoba wyznaczona przez Zarządcę cmentarza do nadzorowania lub wykonywania prac związanych z codziennym funkcjonowaniem cmentarza
 3. Miejsce pochówku – miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu. Na naszym cmentarzu wyróżniamy groby:
  1. grób ziemny
  2. grób ziemny z nagrobkiem murowanym
  3. grób murowany tzw. piwnica
 4. Dysponent grobu – osoba uprawniona do podejmowania decyzji pochówku w danym grobie
 5. Pokładne – ofiara za prawo do pochówku i użytkowania grobu na okres 20 lat.
 6. Dopłata – ofiara wyrównująca prawo dysponowania grobem do 20 lat od ostatniego pogrzebu.

 

& 2. Zarządca i administrator

 1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Klemensa w Trzemeśni. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Ks. Proboszcz tej parafii.
 2. Administratorem cmentarza jest osoba wyznaczona przez ks. Proboszcza. Jeżeli nie będzie postanowione inaczej, funkcję tę pełni każdorazowy grabarz.
 3. Wszelkie sprawy związane z cmentarzem i pochówkiem załatwiane są w kancelarii parafialnej. Sprawy związane z wyznaczeniem miejsca pochówku załatwia się z grabarzem.
 4. Parafia jest właścicielem gruntów cmentarza, drzewostanu, grobów jako ściśle związanych z gruntem oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza.
 5. Właścicielami nagrobków są dysponenci grobów lub rodziny.
 6. Parafia nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane dewastacją człowieka, uszkodzeniami lub kradzieżami, czynnikami naturalnymi związanymi z siłami przyrody /wichurami, opadami deszczu, obsunięciami ziemi itp./ lub szkody spowodowane przez zwierzęta.
 7. Groby mogą być ubezpieczone indywidualnie.

 

 1. ZASADY POCHÓWKU ZMARŁYCH

 

&1. Dysponent grobu

 1. Kto jest dysponentem grobu:
  1. w pierwszej kolejności ten, kto złożył właściwą ofiarę za miejsce,
  2. następnie ten, kto pokrył koszta budowy nagrobka
  3. w dalszej kolejności ten, kto został wskazany jako opiekun grobu w czasie pobierania ofiar na wywóz śmieci
 2. Jeżeli grób jest w dyspozycji ogólnie rozumianej rodziny bez wskazania konkretnego dysponenta to decyzje o pochówku i dysponowaniu grobem podejmują osoby wyznaczone przez rodzinę lub najbliżsi pochowanych osób w kolejności: współmałżonek, zstępni /dzieci, wnuki itd./ i wstępni /rodzice, dziadkowie itd./, krewni w linii bocznej do 4 stopnia, powinowaci do 1 stopnia w linii prostej
 3. Zmianę dysponenta należy zatwierdzić u zarządcy cmentarza.
 4. Jeżeli wyznaczenie dysponenta/reprezentanta lub ich zmiana dokonuje się w rodzinie to wymagana jest pisemna zgoda pozostałych członków rodziny.
 5. Jeżeli osoba reprezentująca rodzinę chce pochować ciało osoby z poza kręgu najbliższych musi mieć na to pisemną zgodę pozostałych członków rodziny
 6. Za kwestie sporne w rodzinie zarządca cmentarza nie odpowiada.
 7. Dysponent grobu/reprezentant rodziny zobowiązany jest do złożenia ofiary w celu przedłużenia prawa do dysponowania grobem i pochówku zmarłych w tym miejscu – tzw. pokładne
 8. Dysponent/reprezentant rodziny zobowiązany jest do złożenia ofiary wyrównującej do 20 lat prawo dysponowaniem miejscem – tzw. dopłatę.
 9. W wypadku braku przedłużenia prawa do dysponowania miejscem pochówku administrator cmentarza umieszcza na grobie informację o możliwości likwidacji przez okres 2 lat. W dalszej kolejności grób zostaje komisyjnie zlikwidowany, a miejsce przekazane do następnych pochówków z zachowaniem szacunku do złożonych wcześniej w nim ludzkich szczątków
 10. Formalności przy pochówku:

Osoba załatwiająca pogrzeb musi posiadać następujące dokumenty:

 1. akt zgonu zmarłego z USC
 2. zezwolenie na pochówek dla administracji cmentarza z USC
 3. potwierdzenie prawa do dysponowania grobem
 4. potwierdzenie od grabarza numeru grobu
 5. zaświadczenie o udzieleniu sakramentów św., gdy zmarły umarł w szpitalu lub innym miejscu opieki
 6. zgodę właściwej parafii na pogrzeb, gdy zmarły nie należał do tutejszej parafii
 7. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  1. pozostały małżonek
  2. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.)
  3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.)
  4. krewni boczni do 4 stopnia
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 

& 2. Nagrobki

 1. Na naszym cmentarzu obowiązują następujące wymiary miejsc grzebalnych
  1. Grób dziecka – miejsca tylko na starej części, szerokość 1m, długość 1,5m
  2. Miejsce pojedyncze – szerokość 1,5 m /st. cm./, 2m, długość 3m
  3. Miejsce podwójne – szerokość 2, 5 m, długość 3m
  4. Miejsce niestandardowe liczone jest proporcjonalnie do miejsca pojedynczego.
 2. W wyznaczonym miejscu przy budowie nagrobku należy zachować wolnym od zabudowy minimum 30 cm z prawej i lewej strony grobu oraz 50 cm z dołu dla zachowania przejść.
 3. Pokładne czyli prawo do pochowania i użytkowania grobu trwa 20 lat zgodnie z zasadami obowiązującymi na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych w Polsce.
 4. Wszelkie prace remontowe i budowa nowych nagrobków można rozpocząć dopiero po uzgodnieniu z administratorem po spełnieniu wszelkich formalności m.in. projektu piwnicy i nagrobka.
 5. Wjazd na cmentarz w celach budowlanych możliwy jest za zgodą administratora.
 6. Po zakończeniu prac budowlanych przy nagrobku wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu poza teren cmentarza. a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.
 7. Nie wolno na cmentarzu katolickim tworzyć nagrobków, które naruszają charakter katolicki cmentarza.
 8. Administrator/grabarz wyznacza miejsce grobu, przygotowuje grób do pochówku, a rodzina zmarłego ma prawo wyboru firmy pogrzebowej i kamieniarskiej.
 9. Firma kamieniarska powinna posiadać odpowiednie uprawnienia oraz ubezpieczenie. Ewentualne szkody pokrywa firma, a w dalszej kolejności dysponent grobu.

 

III. OBOWIĄZUJĄCE OFIARY

Wobec kosztów utrzymania i koniecznych inwestycji korzystający z cmentarza zobowiązani są do złożenia ofiary w wysokości zatwierdzonej przez radę parafialną i rade ekonomiczną. Składane ofiary w pierwszej kolejności przeznaczone są na fundusz modernizacji i rozszerzenia cmentarza.

Na tutejszym cmentarzu pobierane są następujące ofiary:

 1. Pokładne.
 2. Bieżące utrzymanie cmentarza czyli tzw. ofiara za wywóz śmieci, odchwaszczanie i utrzymywanie porządku na cmentarzu liczona od domu.
 3. Wjazd na cmentarz firmy kamieniarskiej.
 4. Postawienie lub remont nagrobka wymaga uregulowania ofiary pokładnej.

Minimalna wysokość ofiary określona jest w załączniku.

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

Cmentarz jest naszym wspólnym, parafialnym dobrem, za które musimy być odpowiedzialni wobec tych, których ciała są na nim złożone jak i wobec przyszłych pokoleń.

& 1. Co jest zabronione?

Na terenie cmentarza zabronione jest:

 1. Przebywanie w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających.
 2. Spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia papierosów.
 3. Wprowadzanie zwierząt.
 4. Niszczenie zieleni.
 5. Usuwanie bez zgody lub niszczenie tablic, napisów, figur i innych elementów małej architektury, przenoszenia lub zabierania wszelkich elementów wystroju cmentarza i grobu.
 6. Prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek.
 7. Prowadzenie handlu.
 8. Zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnie wyznaczonego miejsca grzebalnego.
 9. Samowolne wykonywanie prac ziemnych, budowlanych i kamieniarskich.
 10. Stawianie bez zgody administratora cmentarza ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie gruntu wokół miejsc grzebalnych itp.
 11. Wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi lub rowerami na teren cmentarza.
 12. Wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza.
 13. Przebywanie na cmentarzu w godzinach nocnych

 

& 2. Jakie są obowiązki?

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, do zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz do dbania o czystość i porządek

 1. Rodzina zobowiązana jest dbać o stan grobu, estetykę i czystość grobu oraz jego bezpośredniego obejścia.
 2. Zużyte kwiaty i wieńce, znicze i inne elementy dekoracji należy składać w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 3. Wszelkie niepokojące zdarzenia należy zgłaszać administratorowi cmentarza.
 4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga zarządca cmentarza w odniesieniu do funkcjonowania cmentarza.

 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.), przepisy prawa kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego oraz ustalenia Rady Ekonomicznej i Parafialnej.

 

Regulamin został przyjęty przez Radę Ekonomiczną i Radę Parafialną w dniu 17.12.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r.

 


 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH OFIAR

Załącznik do regulaminu

 

 1. Pokładne:
  1. grób pojedynczy - 1000 zł na okres 20 lat
  2. grób podwójny – 1500 zł na okres 20 lat
  3. grób niestandardowy – proporcjonalnie do grobowca pojedynczego
  4. grób dziecka na starej części – dowolna ofiara
 2. Wywóz śmieci i utrzymanie porządku – corocznie 20 zł od domu.
 3. Dopłata – proporcjonalnie do 20 lat od ostatniego pochówku.
 4. Wjazd firmy budowlanej na cmentarz – jednorazowo 50 zł /remont nagrobka/, 100 zł /budowa grobowca lub nagrobka/.
 5. Parafia nie pobiera opłat od budowy nagrobka lub grobowców.
 6. Wynagrodzenie za pracę grabarza regulowane są indywidualnie z grabarzem.

 

Składane ofiary przeznaczone są na fundusz odnowy i utrzymania cmentarza. Bez tych ofiar nie jest możliwe funkcjonowanie cmentarza w dalszej perspektywie.

PS. Istnieje możliwość rozratowania ofiar.


 

WYMIARY MIEJSC POCHÓWKU

 

 

Transmisje online

Transmisje Mszy św.

Niedziela: godz. 12.00.

Gorzkie Żale w Niedzielę o godz 16:00

 

 

 

Copyright © 2024 Parafia w Trzemeśni